Szkolne Koło Wolontariatu „NADZIEJA”

 


 

 

                                                                Człowiek realizuje się wyłącznie wtedy, 

gdy kocha i daje siebie innym”. 

Jan Paweł II

 

 

 

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

„Nadzieja”

 

Wstęp

 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Kształci wrażliwość i troskę o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga  w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

 

Postanowienia ogólne

 

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo–wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie pozarządowe.

Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy  czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzi pracę formacyjna członków Koła. Opiekun Koła zajmuje się sprawami organizacyjnymi Koła, a także są  łącznikami między uczniami a Dyrektorem Szkoły.

  

Cele działania

 

1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

3. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.

6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np. praca w świetlicy szkolnej i pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego typu.

7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez  organizacje działające na rzecz drugiego człowieka.

8. Współpraca z różnymi instytucjami działającymi na terenie Janowa Lubelskiego.

 

Obszary działania

 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

- środowisko szkolne,

- środowisko lokalne.

Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań organizowanych na terenie szkoły i na rzecz szkoły oraz poza terenem placówki.

 

Sposoby ewaluacji:

  • ankieta dla wolontariuszy,
  • sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu,
  • rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze,
  • zdjęcia z imprez,
  • podziękowania od osób i instytucji,
  • wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy.

 

 

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

 

  • Izabela Komsa
  • Anna Król

 

Nasi wolontariusze


 

Klasa 8

1.Weronika Nizioł

2.Anna Bańka

3.Patrycja Łukasz

Klasa 7

1.Amelia Kałamajka

2.Wiktoria Miś

3.Aleksandra Komsa

4.Roksana Szczygieł

5.Helena Tylus


       Działalność koła w roku szkolnym 2022-2023

      Działalność koła w roku szkolnym 2021-2022

       Działalność koła w roku szkolnym 2020-2021

        Działalność koła w roku szkolnym 2019-2020

        Działalność koła w roku szkolnym 2018-2019

        Działalność koła w roku szkolnym 2017-2018  

       Działalność koła w roku szkolnym 2016/2017  

        Działalność koła w roku szkolnym 2015/2016

        Działalność koła w roku szkolnym 2014/2015         

         Działalność koła w roku szkolnym 2013/2014

         Działalność koła w roku szkolnym 2012/2013    

         Działalność koła w roku szkolnym 2011/2012

         Działalność koła w roku szkolnym 2010/2011

         Działalność koła w roku szkolnym 2009/2010

         Działalność koła w roku szkolnym 2008/2009