Tytuł projektu: Programy rozwojowe w Gminie Janów Lubelski

 

Nazwa programu: Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Nr umowy o dofinansowanie: 166/FELU.10.03-IZ.00-0141/23 z dnia 31.01.2024 r.

Wartość projektu: 2 755 092,56 zł

Wartość dofinansowania: 2 452 916,56 zł

Wkład własny (rzeczowy): 302 176,00 zł

Termin realizacji: 01.01.2024 r. – 30.06.2026 r.

 

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie Lubelskim

(Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim)

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych

  

Działania realizowane w ramach projektu:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół objętych wsparciem (kursy i studia podyplomowe)

- zakup wyposażenia i doposażenie w pomoce pracowni i sal lekcyjnych wykorzystywanych w realizacji projektu (montaż platform dla niepełnosprawnych, montaż systemu informacji przestrzennej i odnajdywania drogi, wyposażenie pracowni robotyki, językowej, przyrodniczej, sensorycznej, logopedycznej, polonistyczno-matematycznej, fotograficznej, gabinetu pedagoga)

- zajęcia rozwijające, wspierające i wyrównawcze oraz doradztwo zawodowe (zajęcia z robotyki, językowe, przyrodniczo-ekologiczne, logopedyczne, sensoryczne, wyrównawcze matematyczno-polonistyczne, doradztwo zawodowe, poradnictwo pedagogiczne, wyjazdy edukacyjne na UMCS i do Centrum Nauki Kopernik oraz  zwodoznawcze do zakładów pracy)

  

Grupy docelowe:

- 640 uczniów (320 kobiet, 320 mężczyzn),

w tym: co najmniej 10 osób obcego pochodzenia, min. 7 osób z niepełnosprawnościami, 20 osób z opiniami o potrzebie przyspieszonego postępowania

- 143 nauczycieli (114 kobiet, 29 mężczyzn)

  

Cel projektu: głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia poprzez realizację programu rozwojowego w trzech szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Janów Lubelski. Założone programy rozwojowe mają na celu kompleksowe i trwałe podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz przygotowanie szkół/placówek do prowadzenia edukacji włączającej, skoncentrowanej na grupach uczniów, które najbardziej potrzebują wsparcia oraz stosującej zasady projektowania uniwersalnego w nauczaniu

 

 

Efekty, rezultaty projektu:

 

- wzrost wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczniów, a w szczególności wzrost pomocy uczniom z dysfunkcjami oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

- poprawa jakości kształcenia, co doprowadzi do lepszych wyników podczas egzaminów uczniów klas VIII

- podnoszenie kompetencji nauczycieli, które powinno przełożyć się na lepsze nastawienie do pracy i większe zaangażowanie w realizację celów edukacyjnych szkoły

- rozwój innowacyjnych metod nauczania

- poprawa jakości kapitału ludzkiego w Regionie

- podnoszenie standardów wyposażenia w nowoczesny sprzęt w szkołach

- poprawa dostępności szkół